FAQ


Čo je to ISRC kód?

Ako získam ISRC kód?

Ako sa môžem stať vaším dodávateľom?

Môžem u vás vydať skladbu aj v prípade, že ma nezastupuje žiaden label?

Ako získam peniaze za svoju skladbu?

Ktorá licenčná zmluva je pre mňa výhodná?

Akým spôsobom chránite práva autorov diel?

Ako preukážem legálnosť zakúpenej skladby v prípade kontroly?

Je možné inzerovať na vašej stránke?

Akým spôsobom sa vaša spoločnosť stará o bezpečnosť pri nakupovaní?

Čo sú to autorské práva?

Čo je to porušenie autorských práv?


 

Čo je to ISRC kód?


ISRC je jedinečný 12 miestny alfanumerický kód identifikujúci audio a video nahrávky. Slúži k ich identifikácii v tuzemsku a zahraničí. Pomocou ISRC kódu je možné presne identifikovať výrobcu, dátum vyhotovenia diela, nositeľa práv zhotoviteľa, krajinu pôvodu diela a i. Úlohou výrobcu je zabezpečiť aby sa pridelené ISRC kódy neduplikovali a mal by viesť vlastnú evidenciu ISRC kódov jednotlivych nahrávok. Na základe tohto kódu sú po interpretácii diela vyplacané všetkým (registrovaným) interprétom, muzikantom a vydávateľom odmeny (tantiémy). Pod interpretáciou sa rozumie odvysielanie, odohranie alebo iná forma prezentácie diela v televízii, rádiách a i.


Ako získam ISRC kód?


Do medzinárodnej databázy sa ISRC dostane prostredníctvom registrácie v príslušnej organizácii kolektívnej správy práv autorov OKS. Registráciu, ako aj všetky úkony súvisiace s prideľovaním kódov sprostredkúvame naším klientom aj my, čím uľahčujeme prácu samotným producentom, labelom, sublabelom a skupinám pri vybavovaní potrebných náležitostí.


Ako sa môžem stať vaším dodávateľom?


Naším dodávateľom nemusí byť výlučne label / sublabel alebo kapela.  Môže ním byť aj producent samotný. Stačí ak sa zaregistrujete na našej stránke a zvolíte si príslušný typ účtu.


Môžem u vás vydať skladbu aj v prípade, že ma nezastupuje žiaden label?


Áno, stačí sa zaregistrovať v našej predajni. V prípade ak vás nezastupuje žiaden label, môžete si zvoliť vy sami, či bude vaša skladba vydaná pod záštitou Semitrance records.


Ako získam peniaze za svoju skladbu?

Spravidla je každý autor vyplácaný po dosiahnutí 50EUR z predaja na bankový účet, ktorý je uvedený v licenčnej zmluve a nadobúda platnosť podpisom oboch strán.


Ktorá licenčná zmluva je pre mna výhodná?


Pre vysporiadanie autorských práv voči dodávateľom  má naša spoločnosť vyhotovené licenčné zmluvy. Záleží  len na vás, pre ktorú sa rozhodnete. Hudobný label, sublabel, producent alebo kapela má možnosť uzavrieť so spoločnosťou Semitrance buď výhradnú alebo  nevýhradnú licenčnú zmluvu. Nakoľko sa jedná o právny dokument, jednotlivé typy zmlúv s rozsahom našich/vašich práv každej z nich, vám budú poskytnuté pri procese podpisu oboma stranami. Podmienky spolupráce je možné vždy dohodnúť individuálne.


Akým spôsobom chránite práva autorov diel?

Všetok materiál v našej predajni podlieha autorskému zákonu a preto je ku každej skladbe vystavená licenčná zmluva. Pri výhradnej licenčnej zmluve je jednou z jej výhod to, že pravidelne monitorujeme internetové stránky (warez) a v prípade ak nájdeme skladbu, na ktorú sa vzťahuje takáto licencia, podnikáme právne kroky s cieľom zabrániť jej šíreniu.


Ako preukážem legálnosť zakúpenej skladby v prípade kontroly?


V prípade kontroly je potrebné predložiť doklad o zaplatení skladby (internet banking) a email, ktorý Vám zasielame pri každom nákupe. Doklad môže byť písomný alebo elektronický.  


Je možné inzerovať na vašej stránke?


Áno, táto možnosť tu je. Podmienkou však je, aby obsah vašej reklamy korešpondoval s charakterom našej stránky. Podrobnosti, ako aj cenník inzercie je na vyžiadanie.


Akým spôsobom sa vaša spoločnosť stará o bezpečnosť pri nakupovaní?


Naša spoločnosť využíva služieb renomovanej spoločnosti Moneybookers a bezhotovostné platby VISA, Mastercard, American Express a Paypal. Celkový systém platieb prebieha cez zabezpečené spojenie, ktoré je ošetrené SSL certifikátmi. 


Čo sú to autorské práva?


Autorské práva predstavujú ochranu poskytovanú pôvodným autorským dielam v oblasti literárnej, dramatickej, hudobnej, grafickej alebo audiovizuálnej tvorby. Anglické slovo „copyright“ pôvodne znamenalo „právo kopírovať“, postupne však získalo význam exkluzívneho súboru práv poskytovaného vlastníkom práv zákonom na účely ochrany ich diela. Ochrana autorských práv zaručuje vlastníkovi autorských práv kontrolu nad niektorými použitiami jeho diela. V prvom rade dáva vlastníkovi autorských práv právo kontrolovať kopírovanie, prispôsobovanie a vysielanie jeho obsahu. Odovzdávanie a zdieľanie obsahu v sieti Internet porušuje výhradné práva mnohých vlastníkov autorských práv. Výhradné autorské práva znamenajú, že o tom, kto bude zaangažovaný v aktivitách súvisiacich s jeho obsahom, môže rozhodnúť iba ich vlastník. Na autorské práva sa vzťahujú určité obmedzenia. Vo všeobecnosti neslúžia na ochranu nápadov ani údajov. Okrem toho existujú spôsoby použitia materiálov chránených autorskými právami, ktoré sú zákonom povolené. To napríklad znamená, že ak chcete vo videu použiť nejaké dielo, nemusíte mať nevyhnutne povolenie od príslušného vlastníka autorských práv. Presný charakter týchto výnimiek zo zákona na ochranu autorských práv závisí od príslušných národných zákonov. V USA je najdôležitejšou výnimkou čestné použitie („fair use“). V Spojenom kráľovstve existujú výnimky pre poctivé využívanie („fair dealing“) v prípadoch, ako je kritika, recenzia alebo spravodajstvo. V Brazílii sú výnimky vymenované a špecifické. Patria medzi ne napríklad citáty s uvedením autora alebo krátke výňatky na osobné použitie.


Čo je to porušenie autorských práv?

Porušenie autorských práv nastáva v prípade, keď je dielo chránené autorskými právami reprodukované, šírené, vykonávané, verejne vystavené, alebo keď je z neho vytvorené odvodené dielo bez povolenia vlastníka autorských práv. Služba Semitrance rešpektuje práva vlastníkov autorských práv a vydavateľov a vyžaduje, aby všetci používatelia potvrdili, že sú vlastníkmi práv alebo majú na odovzdanie obsahu povolenie od držiteľa autorských práv. Dodržiavame Zákon o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (DMCA) spolu s ďalšími príslušnými zákonmi na ochranu autorských práv a po riadnom nahlásení obsah porušujúci autorské práva urýchlene odstránime. Ak sa vlastník autorských práv rozhodne podniknúť právne kroky, môže uverejňovanie obsahu porušujúceho autorské práva viesť až k odstráneniu videí a prípadne aj k vyvodeniu hmotnej zodpovednosti (ide o vážnu vec – môžete byť zažalovaní). Účty používateľov, ktorí opakovane porušia autorské práva, budú zrušené. Títo používatelia dostanú trvalý zákaz používania služby Semitrance. V spoločnosti Semitrance dúfame, že nám pomôžete chrániť práva umelcov a tvorcov a spoločne zaistíme, aby bola naša komunita tvorivá, aby rešpektovala zákony a bola ústretová voči všetkým.