VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzťahy spoločnosti Semitrance a individuálnych užívateľov ich internetovej stránky www. semitrance.com pri prehliadaní, sťahovaní, počúvaní ukážok alebo Skladieb. V prípade, že chcete nakupovať hudbu zo Semitrance, musíte mať vytvorený užívateľský účet na stránke www.semitrance.com, pokiaľ v týchto VOP nie je uvedené inak.


1. POPIS SLUŽBY


1.1. Pri použití webových stránok Semitrance máte možnosť vypočuť si ukážky (ako je definované nižšie) a stiahnuť digitálne verzie zvukových nahrávok (ďalej len ako „Skladba").


1.2. Skladby stiahnuté cez Semitrance sú určené len pre osobné, nekomerčné použitie.


1.3. Zodpovedáte za akýkoľvek hardvér, systémy a/alebo softvérový program(y), ktorý používate a tiež za všetky súvisiace poplatky a náklady spojené s tým, že:

a) sa pripájate, prehliadate alebo inak využívate internet;

b) máte prístup k stránkam, na ktorých je Služba ponúkaná;

c) prehliadate, spúšťate, sťahujete, prehrávate, napaľujete alebo  prevádzate Skladby stiahnuté prostredníctvom tohto webu.


2. FAKTURAČNÉ ÚDAJE


2.1. Pre využitie služby nie je potrebné, aby ste sa registrovali a vytvorili si užívateľský účet.


2.2. Ak využijete službu ako neregistrovaný užívateľ, musíte poskytnúť pre Semitrance požadované informácie (vaše fakturačné údaje a platnú e-mailovú adresu) za účelom dodania Skladby. Vyplnením týchto údajov potvrdzujete ich aktuálnosť, úplnosť a presnosť v čase, keď Skladbu objednávate.


2.3. Semitrance môže zrušiť váš prístup k niektorým alebo všetkým službám, pokiaľ sú niektoré vami uvedené údaje nepresné, nepravdivé alebo neúplné. Súhlasíte s tým, že Semitrance môže ukladať a používať údaje, ktoré poskytnete, pre účtovanie poplatkov z vašej kreditnej karty.


3. BEZPEČNOSŤ NÁKUPU


3.1. Nesiete výhradnú a neprevoditeľnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti a bezpečnosti vášho využitia služieb Semitrance. Semitrance nezodpovedá za akékoľvek straty vyplývajúce z nezavineného nepovoleného použitia vašich údajov.


3.2. Nepokúsite sa o získanie neoprávneného prístupu k webu. V prípade, že sa tak stane alebo budete pomáhať druhým pri vykonávaní takýchto pokusov, alebo rozširovať návod, softvér alebo nástroje na ich konanie za týmto účelom, Semitrance zablokuje váš prístup k využívaniu služieb.


4. KOMUNIKÁCIA S UŽÍVATEĽOM


4.1. Zakaždým, keď urobíte nákup prostredníctvom našich stránok, dávate pre Semitrance povolenie kontaktovať vás prostredníctvom vašej e-mailovej adresy.


5. OBSAH ZVEREJNENÝCH MATERIÁLOV


5.1. Nákupom prostredníctvom stránky Semitrance dávate svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, že budete používať Službu na vlastné riziko. Semitrance nezodpovedá za obsah zverejnených ukážok a Skladieb, ktorý možno považovať za priamo alebo nepriamo neprijateľný, neslušný alebo urážlivý.


5.2. Všetka hudba, a to tak skladby určené na stiahnutie ako aj ukážky, a všetok softvér, kresby, grafika, video, text, rozhranie, ochranné známky, logá, obrázky, fotografie alebo akýkoľvek iný prvok na webovej stránke Semitrance (ďalej len ako „Obsah“), je vlastníctvom spoločnosti Semitrance, alebo je Semitrance držiteľom licencie naň.


5.3. Obsah je chránený ochrannou známkou, autorským právom a inými právami duševného vlastníctva v zmysle právnych predpisov.


5.4. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Semitrance, s výnimkou prípadov uvedených v týchto VOP, nesmie byť Obsah sprístupnený/preložený, verejne zobrazený alebo prehratý, nahratý, publikovaný, prenášaný, prenajatý, predaný, distribuovaný, digitalizovaný, poskytnutý pre účely trhu, reprodukovaný, zmenený za účelom vytvorenia nového diela alebo zostavený v inom počítači, webovej stránke, alebo inom médiu pre akékoľvek komerčné účely.


5.5. „Stiahnutá skladba" je zakúpená skladba alebo iný zakúpený digitálny materiál, ktorý možno:

a) previesť do kompatibilných prenosných zariadení;

b) uložiť na pevný disk s neobmedzenou dobou prehrávania;

c) napáliť na CD/DVD.

5.6. Semitrance nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené, poškodené alebo zničené Stiahnuté skladby. Každá bezpečnostná technológia, ktorá je poskytovaná spolu so Stiahnutou skladbou, je jej neoddeliteľnou súčasťou.


6. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV


6.1. Digitálny obsah Skladieb sprístupňovaných Užívateľovi prostredníctvom služby (ďalej len ako „Obsah“) predstavuje zvyčajne zvukový alebo zvukovo obrazový alebo obrazový záznam hudobného alebo audiovizuálneho diela / diel (vrátane sprievodných materiálov) a iných predmetov chránených právami podľa autorského zákona a iných zákonov na ochranu duševného vlastníctva.


6.2. Semitrance má oprávnenie na poskytovanie Obsahu v rámci služby na základe zmluvných vzťahov s držiteľmi práv a kolektívnymi správcami.


6.3. Umožnenie stiahnutia skladby nezakladá možnosť obmedziť autorské práva k Stiahnutej skladbe alebo materiálom alebo diel obsiahnutých v nich.


6.4. Použitie Stiahnutej skladby je obmedzené na osobnú potrebu Užívateľa a akékoľvek použitie alebo zdieľanie mimo takto vymedzeného povolenia je v rozpore s autorskými právami a zákonmi o duševnom vlastníctve. Užívateľ nie je oprávnený využívať Obsah ani jeho časť k získaniu akéhokoľvek hospodárskeho prospechu ani k podnikaniu.


6.5. Nie je povolené použitie Stiahnutých skladieb a digitálnych záznamov za účelom dekompilácie, prerábania alebo porušovania ich ochrany proti kopírovaniu. Nie je tiež povolené vytvárať akékoľvek „odvodené diela". Zapísané a nezapísané ochranné známky, obchodné spoločnosti a iné označenia uvedené pri poskytovaní služieb a Obsahu a / alebo tvoriace súčasť Obsahu sú majetkom Semitrance alebo jeho zmluvných partnerov a nesmú byť akokoľvek ďalej reprodukované ani napodobňované. Užívateľ sa zaväzuje, že sa nebude pokúšať odstrániť, zmeniť alebo obísť technické prostriedky ochrany Obsahu alebo informácie o správe práv k Obsahu.


6.6. Pre zamedzenie akýmkoľvek pochybnostiam Užívateľ nie je oprávnený Obsah ani jeho časť akokoľvek meniť a upravovať (vrátane konverzie do iného dátového formátu) ani ho využiť na vytvorenie iného diela, s výnimkou prípadov, kedy sa jedná o úpravu technického charakteru potrebnú na použitie Obsahu pre osobnú potrebu v súlade s týmito podmienkami.


6.7. Stiahnuté súbory nemožno zverejňovať na internete ani zdieľať prostredníctvom peer-2-peer programov.


6.8. Akýkoľvek iný spôsob zdieľania súborov na internete či sieti a ich prenos na zariadenia pre tieto účely nie je povolený.


6.9. Užívateľ sa zaväzuje, že sa nebude pokúšať získať prístup k Obsahu inak ako v súlade s týmito podmienkami.


6.10. Užívateľ berie na vedomie, že akýkoľvek postup porušujúci zhora uvedené zákazy a obmedzenia je porušením práv na ochranu duševného vlastníctva s možnosťou postihu podľa zákona. Rovnako tak je to dôvodom na ukončenie prístupu k službe zo strany poskytovateľa.


7. NAKLADANIE S OSTATNÝMI PRÁVAMI


7.1. Semitrance môže kedykoľvek pristúpiť k zablokovaniu prístupu k niektorým skladbám. V takom prípade nebudete mať prístup k týmto skladbám na webových stránkach Semitrance ani ich nebude možné získať z databázy webovej stránky.


7.2. Semitrance si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby alebo predaj skladby z akéhokoľvek dôvodu/aj bez udania dôvodu/ koncovému užívateľovi.


7.3. Ceny a dostupnosť produktov (napr. skladieb a digitálnych materiálov) ponúkaných prostredníctvom služby sa môže kedykoľvek zmeniť. Semitrance neposkytuje záruku za nemennosť ceny ani možnosť náhrady v prípade poklesu ceny alebo propagačnej ponuky.


8. ZÁVÄZOK K ÚHRADE


8.1. Vašim nákupom na stránke Semitrance prijímate záväzok, že budete platiť za všetky skladby, ktoré si kúpite prostredníctvom služby. Ak sa niektorý z vašich fakturačných údajov zmení, ste zodpovední za aktualizáciu informácií v príslušnej časti vášho účtu. Ste tiež zodpovední za všetky poplatky na vašom účte, ktoré vznikli komukoľvek prostredníctvom použitia vášho účtu, pričom ste sami zodpovední za bezpečné a dôverné vedenie účtu.


8.2. Každé digitálne stiahnutie je považované za individuálny predaj a podlieha podmienkam vymedzeným v týchto VOP. Každý takýto nákup digitálnych súborov na stiahnutie bude považovaný za samostatnú transakciu a každá dodávka digitálneho stiahnutia bude tvoriť samostatný predaj bez ohľadu na to, či dodávka predstavuje celkové alebo len čiastočné plnenia objednávky.


9. NÁHRADY


9.1. Každá vykonaná transakcia – predaj, je konečný, pričom všetky poplatky poskytnuté v súvislosti s ňou sú nevratné.


10. ZODPOVEDNOSŤ ZA TLAČOVÉ CHYBY


10.1. Vzhľadom na rýchlo sa rozširujúci výber skladieb na internetových stránkach Semitrance je možné, že stopa môže byť náhodne neúmyselne ocenená nesprávne. V takom prípade si Semitrance vyhradzuje právo neprijať od koncového užívateľa objednávku s cenami na základe tlačovej chyby.


11. POLITIKA PRÍJMANIA OBJEDNÁVOK


11.1. Obdržanie elektronickej alebo inej formy potvrdenia nepredstavuje ponuku Semitrance na predaj a je len potvrdením doručenia vašej objednávky Semitrance.


11.2. Semitrance si vyhradzuje právo po obdržaní vašej objednávky podľa svojho uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia, dodať vám objednané produkty alebo dodanie menšieho objemu produktov, než ste si objednali. Vaša objednávka je považovaná za prijatú až momentom dodania tovaru (t.j. ukončením digitálneho sťahovania, ako je uvedené na našom serveri).


12. PLATOBNÉ METÓDY A PODMIENKY


12.1. Semitrance v súčasnosti neprijíma hotovosť, peňažné poukážky, šeky, alebo akékoľvek iné formy platby okrem kreditných a debetných kariet uvedených na webe.


12.2. Semitrance si vyhradzuje právo na zmenu tejto politiky.


12.3. Potvrdením objednávky prijímate záväzok, že budete platiť všetky poplatky spojené s nákupom, a to vrátane všetkých príslušných daní.


12.4. Semitrance nezodpovedá za neoprávnene účtované sumy stiahnuté z vašej kreditnej karty v dôsledku chyby tretej osoby.


12.5. Povinnosť platiť za produkty uvedené v objednávke na stiahnutie nezaniká ani vašim odstúpením od VOP.

13. ELEKTRONICKÉ PODPISY A ZMLUVY


13.1. Použitie služby Semitrance zahŕňa aj vašu schopnosť uzatvárať dohody a/alebo nakupovať elektronicky.


13.2. Súhlasíte s tým, že všetky objednávky, ktoré urobíte pri elektronickom nákupe predstavujú váš zámer a súhlas byť viazaný podmienkami a platiť za tieto nákupy.


13.3. Váš súhlas a úmysel sa vťahuje na všetky vami urobené elektronické podania a transakcie.


14. REKLAMAČNÝ PORIADOK


14.1 Reklamácie poskytnutých služieb, predovšetkým neposkytnutie Obsahu v súlade s objednávkou, omeškania s poskytnutím Obsahu, vady Obsahu brániace jeho použitiu Užívateľom je potrebné uplatniť u Semitrance bez omeškania, a to písomne na adrese sídla Semitrance alebo emailom na kontaktnej adrese info@semitrance.com.


14.2 Poskytovateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od obdržania reklamácie. Za predpokladu, že Užívateľ neuplatní v rámci reklamácie iný nárok, zaväzuje sa Semitrance uznané chyby riešiť poskytnutím nezávadného Obsahu v súlade s objednávkou Užívateľa. Ak to nie je možné alebo ak o to Užívateľ požiada pri uplatnení reklamácie, vráti mu Semitrance v prípade oprávnenej reklamácie už uhradenú cenu za poskytnutie služby, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Užívateľa, ktorý pre tento účel oznámi Semitrance. Bezhotovostný prevod uskutoční Semitrance do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy bude reklamácia uznaná za oprávnenú. O tejto skutočnosti bude Užívateľa informovať prostredníctvom e-mailu.


15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


15.1. Týmto dávate Semitrance svoj výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov vrátane osobných údajov patriacich do osobitnej kategórie osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, ktoré boli Semitrance poskytnuté, a to najmä údaje, ktoré ste uviedli pri prihlásení a zakúpení skladieb zo stránky www.semitrance.com, pričom zároveň beriete na vedomie skutočnosť, že spracovávané údaje môžu byť za účelom vytvorenia a vedenia evidencie pre obchodné účely Semitrance poskytnuté tretej strane so sídlom v iných štátoch, a to aj štátoch, ktoré nezabezpečujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov podľa právnych predpisov EÚ.


15.2. Svoj súhlas podľa predchádzajúceho článku VOP poskytujete dobrovoľne a na dobu neurčitú, pričom môžete kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať.


16. OCHRANNÉ ZNÁMKY


16.1. Všetky obchodné známky, servisné známky, obchodné názvy, slogany, logá a ďalšie indície o pôvode, ktoré sa objavia na alebo v súvislosti so Službou sú majetkom Semitrance a/alebo jej dcérskych spoločností, poskytovateľov licencie a/alebo licencie. Žiadnu z týchto značiek nesmiete bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky kopírovať, zobrazovať alebo použiť.


17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, a to predovšetkým Občianskym zákonníkom, vrátane vykonávacích predpisov.


17.2. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Stranami, budú riešené slovenským vecne a miestne príslušným všeobecným súdom podľa príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.


17.3. V prípade, že jednotlivé ustanovenia týchto VOP sú neplatné alebo sa stanú neplatnými, nie je tým platnosť ostatných ustanovení VOP dotknutá. V tomto prípade sa dohodnú Strany na náhradnej úprave, ktorá zodpovedá sledovanému účelu. To isté platí i pre prípadné medzery v úprave.


17.4. Semitrance je oprávnený kedykoľvek v priebehu doby platnosti tieto VOP zmeniť. Zmena je účinná odo dňa zverejnenia nového znenia VOP na internetovej stránke www.semitrance.com.

17.5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 03. 05. 2013 a platia na dobu neurčitú.

V Žiline, dňa 03. 05. 2013


Semitrance, © 2013 Všetky práva vyhradené